Area Codes:

PREFIX COUNTY CITY
575-404-XXXX Otero Alamogordo
575-415-XXXX Otero Alamogordo
575-430-XXXX Otero Alamogordo
575-434-XXXX Otero Alamogordo
575-437-XXXX Otero Alamogordo
575-439-XXXX Otero Alamogordo
575-442-XXXX Otero Alamogordo
575-443-XXXX Otero Alamogordo
575-446-XXXX Otero Alamogordo
575-464-XXXX Otero Mescalero
575-475-XXXX Otero Holloman Air Force Base
575-479-XXXX Otero Holloman Air Force Base
575-488-XXXX Otero Tularosa
575-491-XXXX Otero Alamogordo
575-495-XXXX Otero Alamogordo
575-551-XXXX Otero Alamogordo
575-572-XXXX Otero Alamogordo
575-585-XXXX Otero Tularosa
575-601-XXXX Otero Cloudcroft
575-682-XXXX Otero Cloudcroft
575-687-XXXX Otero Mayhill
575-719-XXXX Otero Tularosa
575-802-XXXX Otero Mescalero
575-812-XXXX Otero Alamogordo
575-921-XXXX Otero Holloman Air Force Base
575-987-XXXX Otero Sacramento
719-224-XXXX Otero Fowler
719-241-XXXX Otero La Junta
719-254-XXXX Otero Rocky Ford
719-263-XXXX Otero Fowler
719-292-XXXX Otero La Junta
719-312-XXXX Otero Manzanola
719-316-XXXX Otero Rocky Ford
719-363-XXXX Otero La Junta
719-383-XXXX Otero La Junta
719-384-XXXX Otero La Junta
719-462-XXXX Otero Manzanola
719-468-XXXX Otero La Junta
719-469-XXXX Otero La Junta
719-625-XXXX Otero La Junta
719-652-XXXX Otero Rocky Ford
719-826-XXXX Otero Fowler
719-853-XXXX Otero La Junta
719-928-XXXX Otero La Junta
719-980-XXXX Otero La Junta