Area Codes:

PREFIX COUNTY
808-205-XXXX
808-214-XXXX
808-229-XXXX
808-242-XXXX
808-243-XXXX
808-244-XXXX
808-248-XXXX
808-249-XXXX
808-250-XXXX
808-264-XXXX
808-268-XXXX
808-269-XXXX
808-270-XXXX
808-276-XXXX
808-280-XXXX
808-281-XXXX
808-283-XXXX
808-297-XXXX
808-298-XXXX
808-344-XXXX
808-357-XXXX
808-359-XXXX
808-385-XXXX
808-419-XXXX
808-442-XXXX
808-446-XXXX
808-463-XXXX
808-495-XXXX
808-633-XXXX
808-740-XXXX
808-757-XXXX
808-760-XXXX
808-856-XXXX
808-866-XXXX
808-868-XXXX
808-870-XXXX
808-871-XXXX
808-872-XXXX
808-873-XXXX
808-876-XXXX
808-877-XXXX
808-878-XXXX
808-893-XXXX
808-984-XXXX
808-986-XXXX