Area Codes:

PREFIX COUNTY
951-200-XXXX
951-219-XXXX
951-239-XXXX
951-249-XXXX
951-290-XXXX
951-304-XXXX
951-319-XXXX
951-348-XXXX
951-440-XXXX
951-445-XXXX
951-461-XXXX
951-473-XXXX
951-600-XXXX
951-671-XXXX
951-677-XXXX
951-691-XXXX
951-696-XXXX
951-698-XXXX
951-704-XXXX
951-813-XXXX
951-816-XXXX
951-834-XXXX
951-837-XXXX
951-894-XXXX
951-970-XXXX
951-973-XXXX